A NOTESHOP KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT

www.pccloud.hu

WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓI ÉS FELHASZNÁLÓI RÉSZÉRE

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

BEVEZETÉS

Az adatkezelő a fentnevezett weboldal működtetése, üzemeltetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára is, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja. Az Adatkezelő fontosnak tartja Ügyfelei, Partnerei továbbá minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A NOTESHOP KFT. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Cégnév: NOTESHOP KFT.
Ügyvezető: Kulman Dávid
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 98.
Iroda/Levelezés: 2330 Dunaharaszti, Fő út 98.
Cégjegyzékszám: 13-09-192654
Adószám: 25947106-2-13
Weblap: www.pccloud.hu
Webshop: www.pccloud.hu
Kapcsolattartó: Kulman Dávid
Telefon: +36 30 602 5989
E-mail: info@pccloud.hu
Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: a Társaság weboldalán és webshop oldalán
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@pccloud.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást
Külföldi adattovábbítás: esetenként szállítási cím, kontakt neve, telefonszáma kerül továbbításra

Az adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni, helyesbíteni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal és a webshop működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal és webshop regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkavállalói.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a tárhelyszolgáltató fizikai védelemmel ellátott szerverén tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító név és jelszó megadását követően lehetséges. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő napi biztonsági mentés is.

A SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIZÁLT FELDOLGOZÁSA SORÁN BIZTOSÍTJA AZ ADATKEZELŐ:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

Az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelyben ellenőrizhető az esetlegesen megtörténő adattovábbítás jogszerűsége. A nyilvántartásban rögzítésre kerül a továbbított személyes adatok körének meghatározása, az adattovábbítás időpontja, jogalapja, az adattovábbítás címzettje, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb adatok.

Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítéséttörlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár, a webshop egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

ÉRINTETTI JOGOK

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek az alábbi – jogszabályban meghatározott – jogai vannak:

 1. a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az Ön, mint érintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy az Ön által jelzett, észlelt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1515 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

BÍRÓSÁGI ÚT

Az adatvédelmi perek elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. munkavállalók adatainak kezelése;
 3. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 4. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 5. belső adminisztráció megkönnyítése.

 

Társaságunk profilalkotást nem végez, azaz az általunk kezelt személyes adatokat nem értékeljük ki és nem tipizáljuk.

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 5. e)marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 6. f) online regisztrációjogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A Felek között a fentiek szerint létrejött elektronikus úton megkötött szerződésre, az abból fakadó jogviszonyra, valamint a NOTESHOP KFT. által működtetett Webáruházra a következő hatályos jogszabályok rendelkezései is irányadók:

 • A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • A Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.
 • A Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló adatok törlésének határideje:

 • foglalkoztatotti jogviszony megszűnésével egyidejűleg vagy azt követő 15 (tizenöt) munkanapon belül (szakszervezeti tagság),
 • foglalkoztatotti jogviszony megszűnésétől számított 3 évig,
 • az adózással és számvitellel kapcsolatos személyes adatok esetében: a foglalkoztatotti jogviszony megszűnésétől számított 5 ill. 8 évig,
 • nyugdíj megállapításához szükséges adatok: a nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig.

 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés lejáratának időpontja, de legfeljebb öt év.

WEBSHOPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ / ÜGYFÉLREGISZTRÁCIÓ ÉS HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Adatkezelés célja: a Webshopon regisztrált Felhasználók részére Hírlevél küldése, illetve termékértékesítés, jótállás, szervizelés és kapcsolatfelvétel az Adatkezelő részéről.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelés időtartama a regisztrációval kezdődik, és annak törlésével végződik, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatkezelésben érintettek köre a webshop regisztrációs felhasználói. A regisztrált Felhasználó amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Adatkezelő, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja az info@pccloud.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve az Adatkezelőnek címzett és az Adatkezelő székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és munkavállalói, valamint adatfeldolgozói.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, a szállítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos számlázási név vagy cégnév és cím megadása a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Ön, mint felhasználó adatkezelési hozzájárulását a webshopon található és kifejezetten erre, illetve az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeinek elfogadására szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

A számlaadatok módosítása kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A társaság honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Facebook sütik – erről itt tájékozódhat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át. A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzak fel.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név/cégnév:

SATURN-SOFT Bt.

Székhely:

8230 Balatonfüred, Köztársaság út 13. D. lház.

Képviseli:

Keresztes Györgyügyvezető igazgató

Telefon:

06 70 774 07 92

E-mail:

info@saturnus.hu

tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelés célja: a webshop működésének biztosítása.

kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a webshop működésének végéig, illetve a webshop működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

ADATFELDOLGOZÓ

Név/cégnév:

Noteshop Kft.

Székhely:

2330 Dunaharaszti, Fő út 98.

Képviselő:

Kulman Dávid ügyvezető

Telefon:

+36 30 602 5989

E-mail:

info@pccloud.hu

tevékenység megnevezése: adatfeldolgozás. Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozó által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelés célja: a webshop működésének biztosítása.

kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a webshop működésének végéig, illetve a webshop működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

KÖNYVELŐ, SZÁMLÁZÓ

Cégnév:

AKTA BT.

Képviselő neve:

Csákányos István Ferenc

Székhely:

1111 Budapest, Kruspér utca 3. fszt. 5.

Telefon:

 

E-mail:

csakanyos.konyveles@gmail.com

tevékenység megnevezése: könyvelés. Az Ön által megadott adatokat a könyvelő kizárólag a papír alapú számlákon tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a könyvelő férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.

kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a hatályos jogszabályokban előírt határidőkig tart.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Név/cégnév:

CO3 Kft.

Székhely:

2600 Vác, Szüret utca 19.

Telefon:

+36 21 200 0323

E-mail:

info@co3app.com

 

SZÁLLÍTMÁNYOZÓk

Név/cégnév:

Express One Hungary Kft.

Székhely:

1239 Budapest, Európa utca 12

Képviseli:

Telefon:

+36-70-866 8733

E-mail:

adatvedelem@expressone.hu

 

tevékenység megnevezése: szállítmányozás. Az Ön által megadott adatokat a szállítmányozó cégek elektronikus és papír alapú szállítóleveleken tárolja. Az adatokhoz csak megbízott munkatársaik férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelés célja: a webshopon megrendelt termékek kiszállítása.

kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a kiszállításig, valamint a szállítólevél, mint bizonylat jogszabályban meghatározott időtartamáig tart.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a NOTESHOP Kft. – mint Adatkezelő – weboldalán (www.pccloud.hu) és webshop-oldalán (www.pccloud.hu) teszi közzé.

Az Adatkezelő jelen szabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

A mindenkor aktuális tájékoztató az Adatkezelő weboldalán és webshop oldalán érhető el, és az esetleges módosításokról is ugyanott tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelő.

Kelt: 2020. március 1.

Hatályos: 2020. március 1. napjától